ترانه ای از قافیه کودکستان Sixpence را بخوانید

من عاشق انجام کارهای بازیگوشانه با کودک نوپایم هستم! این آواز یک آواز از فعالیت قافیه کودکستان Sixpence نه تنها سرگرم کننده است ، بلکه یک فعالیت عالی باسوادی است.