جدید! D برای کاربرگ اردک است

بچه ها با ساخت این برگه های دست نویس قابل چاپ رایگان ، تمرین ساخت حرف d را سرگرم می کنند. شما می توانید این کاربرگ های نامه D رایگان را از سایت خواهر ما بارگیری کنید!