طبقه بندی سنگ خوراکی - علوم زمین برای کودکان

کودکان با این فعالیت خاطره انگیز و طبقه بندی سنگ خوراکی سرگرم خواهند شد. این یک درس سرگرم کننده و عملی در علوم زمین برای کودکان است