بطری های حسی روز زمین برای کودکان

بچه ها با این بطری های حسی سرگرمی روز زمین برای بچه ها از کاوش در سیاره زیبای ما لذت خواهند برد. چنین سرگرم کننده فعالیت روز زمین برای 22 آوریل!