انتخاب برنامه درسی ما (کلاس 1 ، 4 ، 6)

ما اشتباه گرفته اید که کدام برنامه درسی در خانه را انتخاب کنید؟ در اینجا انتخاب های خانواده های ما برای آموزش در خانه کلاس های 1 ، 4 و 6 ارائه شده است.