بازدید از استعمار ویلیامزبورگ با کودکان و نوجوانان

با ما در یک مسیر درست مجازی به مستعمره ویلیامزبورگ بپیوندید! این یک درس سرگرم کننده به تنهایی یا به عنوان بخشی از استعمار برای بچه ها است. چند هفته پیش ، من و خانواده ام آنقدر خوش شانس بودیم که توانستیم به دیدار استعمار ویلیامزبورگ در ویرجینیا برویم. این به خصوص خوش شانس بود زیرا من صادقانه نمی دانستم که در مورد […]