Space Do Dot قابل چاپ

کودکان برای تکمیل این چاپهای فضایی بسیار زیبا و رایگان با نشانگرهای انجام یک نقطه ، با استفاده از یکنوع بازی شبیه لوتو سرگرم خواهند شد. سرگرم کننده برای زبان آموزان اولیه!