فعالیت های اضافی

ریاضیات را همه آسان نمی دانند ، اما این فعالیت های اضافی یادگیری و تمرین افزودن اعداد را برای بچه ها در هر سنی از کلاس Prek-3 خنده دار می کند.